Silver Lakes Golf Estate - Nikki Curtayne speaks about Primo Maxx on kikuyu fairways